บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 106 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบสารปรอทแอมโมเนียและไฮโดรควิโนน ในครีมทาหน้าขาวที่วางจำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม.
ผู้แต่ง เอมวดี บุญประชุม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ท
วันที่สร้าง 24 มิ.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของการจัดสหกิจศึกษาที่มีต่อระยะเวลาการได้งานและรายได้ของบัณฑิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา.
ผู้แต่ง วรรณภา ลือกิตินันท์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ท
วันที่สร้าง 24 มิ.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โปรตีนจากมะพร้าว.
ผู้แต่ง เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ท
วันที่สร้าง 24 มิ.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา.
ผู้แต่ง กันตภณ แก้วสง่า.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสร้่างภาพลักษณ์องค์การสำหรับธูรกิจการค้าปลีกสมัยใหม่กรณีศึกษาซูเปอร์เซ็นเตอร์ในประเทศไทย.
ผู้แต่ง ศศิธร ง้วนพันธ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ท
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารภายในองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกรณีศึกษา บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด.
ผู้แต่ง ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ท
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน).
ผู้แต่ง พรทิพย์ ไชยฤกษ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ท
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
ผู้แต่ง กานดา คำมาก.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ท
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกโฆษณาทางเว็บไซต์.
ผู้แต่ง เด่นเดือน เลิศทยากุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ท
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์.
ผู้แต่ง ธรา อั่งสกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ท
วันที่สร้าง 22 มิ.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?