บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560 พบ 64 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย.
ผู้แต่ง ภาณุมาศ ขัดเงางาม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ว
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการความไม่แน่นอนในกระบวนการจัดตารางการผลิตหัวรถสีในโรงงานประกอบรถบรรทุก.
ผู้แต่ง ณพศร อาชวพร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ว-ว
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว.
ผู้แต่ง ศรัณย์กร เลิศโอภาส.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบภายในภาครัฐ.
ผู้แต่ง จักรพันธ์ คงคาประสิทธิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การทำนายความหยาบผิวในงานกัดเหล็กกล้าเครื่องมือ SKD 11 โดยใช้ตัวแบบสมการถดถอย.
ผู้แต่ง สมเสียง จันทาสี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เกมจำลองสถานการณ์สำหรับประเมินมาตรฐานวิชาชีพพนักงานชำนาญการ ฟาร์มสุกร.
ผู้แต่ง สราวุธ แผลงศร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินความเสี่ยงคุฯภาพน้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อการบริโภคและการชลประทาน โครงการในพระราชดำริอ่างเก็บน้ำแม่ปืม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา.
ผู้แต่ง จอมจันทร์ นทีวัฒนา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำและอากาศบนโลก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.
ผู้แต่ง ภาลิณี ดวงเวียงคำ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์.
ผู้แต่ง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ. กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ความทนทานของการจำแนกแบบรวมกลุ่ม.
ผู้แต่ง กาญจน์ ณ ศรีธะ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 22 ส.ค. 2560

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?