บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 23 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพของเทศบาลตำบลเขาเจียก.
ผู้แต่ง สุชาวดี มากภิบาล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 10 ต.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที 2.
ผู้แต่ง บุษกร สุวรรณรัตน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลของเกษตรกร.
ผู้แต่ง กลยุทธ หนูดำ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การรับรู้และการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
ผู้แต่ง บุญยิ่ง ประทุม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาระดับการรับรู้ข่าวสารและช่องทางการสื่อสารระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
ผู้แต่ง เมธาวี แก้วสนิท.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี.
ผู้แต่ง วิภาดา รักเหล็ก.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เทคนิคการสังเกตสำหรับการวิจัยและพัฒนา.
ผู้แต่ง ปรีชา สามัคคี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 06 ต.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานบุคลากรให้เกิดประสิทธิผลต่อเทศบาลนครศรีธรรมราช.
ผู้แต่ง สุชาติ รัตนาภรณ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในระดับประถมศึกษา.
ผู้แต่ง รัตนา เหล่าทอง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ว
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนโดยใช้ยุทธวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา.
ผู้แต่ง จิตรลัดดา นุ่นสกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-น
วันที่สร้าง 05 ต.ค. 2560

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?