บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 17 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานบนแนวคิดการจัดการความรู้.
ผู้แต่ง บุญญลักษม์ ตำนานจิตร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0
ผู้แต่ง นิวรัตน์ วิจิตรกุลสวัสดิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยวิธีการเอาต์ซอร์ส.
ผู้แต่ง ปราโมช ธรรมกรณ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบูรณาการสะตีมศึกษากับรายวิชาการเตรียมการก่อนการผลิตสำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ผู้แต่ง เกรียงไกร พละสนธิ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ผู้แต่ง บรรเจิด ดอนเนตรงาม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0
ผู้แต่ง สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจด้านจิตวิจัย สำหรับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ.
ผู้แต่ง อรทัย แก้วทิพย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบนิสัยอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
ผู้แต่ง ณัฐพงษ์ โตมั่น.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความคุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกอ้อย (Zoning) ของไทย
ผู้แต่ง ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พื้นฐานอากาศพลศาสตร์ของปีกตรง.
ผู้แต่ง ทศพร สุนทรเภสัช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 08 ต.ค. 2563

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?