บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 พบ 22 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง aวิกฤติการณ์ข้าวแห่งเอเชีย ค.ศ. 2008 : ผู้หญิง ความมั่นคงทางด้านอาหารและการพัฒนา.
ผู้แต่ง สุกฤตยา จักรปิง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 010 ม-ส
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การทำบัญชีครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปลดหนี้ได้อย่างไร.
ผู้แต่ง ศุภณัฏ หนูเนียม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 010 ม-ส
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย.
ผู้แต่ง อนุรักษ์ ไกรยุทธ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การมองโลกในแง่ดี การเสริมสร้างพลังสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของพนักงานรถไฟเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.
ผู้แต่ง เจษฎา สุวรรณวารี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 010 ม-ส
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาทัศนคติต่อการศึกษาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง และวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย.
ผู้แต่ง กิตติธัช เผ่นโผน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 010 ม-ส
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ผู้แต่ง สิริพงค์ เพชรนาค.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความฉลาดทางจริยธรรม แรงจูงใจภายในมิตรภาพ และการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร.
ผู้แต่ง ศิริลักษณ์ โดดหนู.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 010 ม-ส
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความไม่มีเพศกับการพัฒนาวัฒนธรรม : ท่านพุทธทาสชี้ทางรอดไว้ให้แล้ว.
ผู้แต่ง สายันต์ ไพรชาญจิตร์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 010 ม-ส
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะผู้นำในกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย.
ผู้แต่ง สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 010 ม-ส
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดแพร่.
ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ ฟองคำ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 010 ม-ส
วันที่สร้าง 18 พ.ค. 2561

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?