บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 26 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลางในภาคอีสาน.
ผู้แต่ง จักรี อบมา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 08 พ.ย. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กรณีศึกษาหอศิลปะและวัฒนธรรม.
ผู้แต่ง พิศรวัส ภู่ทอง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 08 พ.ย. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อนุสาวรีย์ ภาพสะท้อนด้านอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ การเมืองและความสัมพันธ์ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว.
ผู้แต่ง ไม้สิง จันบุดดี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 08 พ.ย. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เทคนิคการบรรเลงคีย์บอร์ดประกอบหมอลำเรื่องแต่งกลอน.
ผู้แต่ง ชัชวาลย์ สร้อยกุดเรือ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 08 พ.ย. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลเรื่องการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.
ผู้แต่ง สุมาลี สังข์ศรี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 04 พ.ย. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับอิสราเอล.
ผู้แต่ง ชนกพรอนัน ไกรเทพ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 04 พ.ย. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ดัชนีวิเคราะห์สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของการไฟฟ้านครหลวงโดยวิธีการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์แบบตรรกะคลุมเครือ.
ผู้แต่ง คมกฤษฎ์ จิตติวีระ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ว
วันที่สร้าง 04 พ.ย. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในกลุ่มชายรักชาย เขตเทศบาลเมือง จังหวัดศรีสะเกษ.
ผู้แต่ง ชัยกฤต ยกพลชนชัย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 04 พ.ย. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหาและข้อจำกัดของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 : บทเรียนของไทยและข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูป.
ผู้แต่ง สาธิตา วิมลคุณารักษ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 04 พ.ย. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมทางฤดูกาล "วันในสัปดาห์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าวันอื่น" ในตลาดหลักทรัพย์ไทย.
ผู้แต่ง กัลยานี ภาคอัต.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 04 พ.ย. 2561

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?