บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 พบ 17 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์แรงยกของแพนอากาศ / ทศพร สุนทรเภสัช.
ผู้แต่ง ทศพร สุนทรเภสัช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมบริการในยุคแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจไทย / อนุรักษ์ ไกรยุทธ.
ผู้แต่ง อนุรักษ์ ไกรยุทธ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินความต้องการจำเป็นและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 / จารินี อิ่มด้วง.
ผู้แต่ง จารินี อิ่มด้วง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประเมินอภิมาน การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยใช้ระบบ CUPT QA ของมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2558-2559 / จิรณัฐ พุ่มเหรียญ.
ผู้แต่ง จิรณัฐ พุ่มเหรียญ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / นิรุตต์ บุตรแสนลี.
ผู้แต่ง นิรุตต์ บุตรแสนลี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาหลักการตลาดสมัยใหม่สำหรับนักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ / ปิยฉัตร จันทิวา.
ผู้แต่ง ปิยฉัตร จันทิวา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสำหรับผู้ประเมินสมรรถนะวิชาชีพตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ / ธีรพงษ์ วิริยานนท์.
ผู้แต่ง ธีรพงษ์ วิริยานนท์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน (ต่อเนื่อง) ของสถาบันการบินพลเรือน / ญาณวุฒิ คัมภีรภาพ.
ผู้แต่ง ญาณวุฒิ คัมภีรภาพ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / ธนาศักดิ์ คำจันดี.
ผู้แต่ง ธนาศักดิ์ คำจันดี
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเงินธุรกิจในยุคดิจิทัล / ปราโมช ธรรมกรณ์.
ผู้แต่ง ปราโมช ธรรมกรณ์
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-พ
วันที่สร้าง 01 ธ.ค. 2564

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?