บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พบ 53 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การคงสภาพร่างนิ่มสุนัขด้วยสารละลายอิ่มตัวเกลือที่อุณหภูมิห้อง.
ผู้แต่ง อภันตรี ด้วงเงิน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ส
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีไทยฝั่งธนบุรี : กรณีศึกษาบ้านพาทยโกศล.
ผู้แต่ง วินัยธร วิชัยดิษฐ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-จ
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการสภาพแวดล้อมและน้ำเพื่อลดสภาวะความเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนมที่เลี้ยงในพื้นที่เขตร้อนชื้น.
ผู้แต่ง มรกต วงศ์หน่อ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ส
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทิลไลท์ของแมวในทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจพิสูจน์พ่อแม่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแมวบ้าน เสือโคร่ง และเสือลายเมฆ.
ผู้แต่ง กรรณธพรรณ อุบลรัตน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ส
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์การกำกับดูแลกิจการกับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้ระบบชำนาญการ.
ผู้แต่ง พิทักษ์ บุญนุ่น.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-บ
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์.
ผู้แต่ง โกวิทย์ กระแสโท.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ง
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสื่อสารเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศในสังคมไทย.
ผู้แต่ง สุกัญญา เสรีนนท์ชัย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-บ
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมสารสกัดไซโทพลาซึมของเซลล์อสุจิจากปลาม้าลาย (Danio rerio)
ผู้แต่ง สุขุมาล พฤกษ์อุดม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ส
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน.
ผู้แต่ง พรพิมล ขำเพชร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-บ
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านกับทิศทางการค้าและการลงทุนในประชาคมอาเซียน.
ผู้แต่ง เกษมสันต์ วีระกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-บ
วันที่สร้าง 06 ธ.ค. 2562

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?