บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 พบ 65 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลุ่มโบราณวัตถุมีจารึกพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำเขานุ้ย จังหวัดตรัง.
ผู้แต่ง ชญานุตม์ จินดารักษ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การใช้พยัญชนะร่วมในคำหรือในพยางค์ที่พบในวรรณกรรมอักษรไทยน้อย.
ผู้แต่ง เอมอร เชาวน์สวน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นาคช่อฟ้า.
ผู้แต่ง นิยม กลิ่นบุบผา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง นาครวย นาคสะดุ้ง.
ผู้แต่ง นิยม กลิ่นบุบผา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับข้าว.
ผู้แต่ง กมลพรรณ บุญสุทธิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ร่องรอยเตาเผาโบราณจากการขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีปรางค์นางผมหอมระหว่างอีสานกับลพบุรีและสุโขทัย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17.
ผู้แต่ง เอนก สีหามาตย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เครื่องทองโบราณ ทรัพย์สินของแผ่นดิน จากอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง.
ผู้แต่ง พัชรินทร์ ศุขประมูล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง โบราณสถานพุหางนาค คือหินตั้ง จริงหรือ.
ผู้แต่ง ปรัชญา รุ่งแสงทอง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 011 ศ-ศ
วันที่สร้าง 20 ก.ย. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21.
ผู้แต่ง วิภาดา พินลา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ศ
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา.
ผู้แต่ง วีระศักดิ์ พัทบุรี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ศ
วันที่สร้าง 19 ก.ย. 2561

1234567
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?