บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 พบ 46 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลทางด้านวิทยาศาสตร์โปรตีน.
ผู้แต่ง จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-น
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนล่าง.
ผู้แต่ง ปิยะดา วชิระวงศกร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ก
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การยับยั้งปฏิกิริยาฮีแมกกลูติเนชันของไวรัสไข้หวัดนกด้วยสารเพอไรโอเดตในหลอดทดลอง.
ผู้แต่ง อัญชลี ระวังการ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-น
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมคุณค่าท้องถิ่นและความเมแข็งของชุมชนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน.
ผู้แต่ง วันดี พินิจวรสิน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ก
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกที่ผลิตเบต้ากลูโคซิเดสจากอาหารหมักดอง.
ผู้แต่ง ธิดา ไชยวังศรี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-น
วันที่สร้าง 14 ธ.ค. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การคาดการณ์ต้นทุนสิ่งแวดล้อมของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย.
ผู้แต่ง เด่นศักดิ์ ยกยอน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ก
วันที่สร้าง 13 ธ.ค. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน.
ผู้แต่ง จำลอง โพธิ์บุญ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ก
วันที่สร้าง 13 ธ.ค. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประยุกต์กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก.
ผู้แต่ง ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ก
วันที่สร้าง 13 ธ.ค. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาการใช้จุลินทรีย์ประสิทธิภาพอัดแท่งเพื่อการบำบัดน้ำเสีย.
ผู้แต่ง ธินัฐดา พิมพ์พวง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ก
วันที่สร้าง 13 ธ.ค. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านตามา จังหวัดบุรีรัมย์.
ผู้แต่ง อุทิศ ทาหอม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ก
วันที่สร้าง 13 ธ.ค. 2560

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?