บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 พบ 122 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพยากรณ์การถ่านโอนมวลในกระบวนการออสโมซิสในสับปะรดด้วยโครงข่ายประสาทเทียม.
ผู้แต่ง สิริมา ชินสาร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากังหันเติมอากาศโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์.
ผู้แต่ง นรภัทร น้อยหลุบเลา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความชุกของพยาธิใบไม้ตับในโคพื้นเมืองระหว่างชยแดนไทย-ลาวกับชายแดนไทย-กัมพูชา.
ผู้แต่ง ณัฐภาส โกยรัมย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลของถ่านแกลบ และหินฟอสเฟตต่อการเจริญเติบโตทางลำต้น และรากของยางพาราที่ปลูกใหม่.
ผู้แต่ง เสาวคนธ์ เหมวงษ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ระบบ Telegraphic medicine ในหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน จังหวัดนครศรีธรรมราช.
ผู้แต่ง สุนทร ชินประสาทศักดิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นชมจันทร์.
ผู้แต่ง พัชรี สิริตระกูลศักดิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 002 ว-ว
วันที่สร้าง 17 พ.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนปาริชาต เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร.
ผู้แต่ง ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 16 พ.ค. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู้นำชุมชน จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.
ผู้แต่ง เกียรติชัย เวษฎาพันธุ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 16 พ.ค. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโมเดลการวัดประสิทธิผลองค์การภาครัฐในเขตอาเซียน: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ.
ผู้แต่ง ภัทราวดี มากมี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 16 พ.ค. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.
ผู้แต่ง โด่งสยาม โสมาภา
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 013 ก-ส
วันที่สร้าง 16 พ.ค. 2562

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?