บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561 พบ 41 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ข้อคิดชีวิตการทำงาน นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง.
ผู้แต่ง มนัส แจ่มเวหา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 14 มี.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บัตรเครดิตราชการ.
ผู้แต่ง พรวิลัย เดชอมรชัย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 14 มี.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง.
ผู้แต่ง รณรงค์ เส็งเอี่ยม
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 14 มี.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กรมบัญชีกลาง ติดตาม ดูแลการใช้จ่ายเงิน ...ของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรกันนะ...?
ผู้แต่ง สุธีรา กิจนาบูรณ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 11 มี.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง พลวัตทางการเงินวันนี้ PromptPay/any ID.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 11 มี.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง AEC กับวิชาชีพบัญชี.
ผู้แต่ง อรพิน เหล่าประเสริฐ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 08 มี.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเตรียมความพร้อมการตรวจสอบภาครัฐกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน.
ผู้แต่ง บุญมี เลิศพิเชฐ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 08 มี.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเด็กแรกเกิด.
ผู้แต่ง รชตะ อุ่นสุข.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 08 มี.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหาความเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับบำเหน็จตกทอดตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ.
ผู้แต่ง นฤนารถ อาภาศิริผล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 08 มี.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มาทำความรู้จักกับเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กันเถอะ.
ผู้แต่ง สุธีรา กิจนาบูรณ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 004 ก-ก
วันที่สร้าง 08 มี.ค. 2561

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?