วารสารใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
วารสารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 พบ 210 รายการ
1 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Kasetsart Journal Social Sciences [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง Somskaow Bejranonda.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ก
ฉบับที่ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) - ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (12 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Kasetsart Journal Social Sciences [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง Somskaow Bejranonda.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ก
ฉบับที่ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) - ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (12 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Kasetsart Journal Social Sciences [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง Somskaow Bejranonda.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ก
ฉบับที่ ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 (มกราคม/เมษายน 2556) - ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กันยายน/ธันวาคม 2556)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (12 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Kasetsart Journal Social Sciences [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง Somskaow Bejranonda.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ก
ฉบับที่ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม/เมษายน 2555) - ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม/กันยายน 2555)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (12 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วนศาสตร์ Thai Journal of Forcstry [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง ดอกรัก มารอด.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ว
ฉบับที่ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม/เมษายน 2555) - ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม/สิงหาคม 2555)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (10 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วนศาสตร์ Thai Journal of Forcstry [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง ดอกรัก มารอด.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ว
ฉบับที่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (กันยายน/ธันวาคม 2554) - ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน/ธันวาคม 2555)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (10 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วนศาสตร์ Thai Journal of Forcstry [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง ดอกรัก มารอด.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ว
ฉบับที่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-สิงหาคม 2552) - ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2553)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (10 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิชาการมทร.สุวรรณภูมิ = RMUTSB Academic Journal [วารสาร].
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 003 ท-ว
ฉบับที่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม/มิถุนายน 2556) ,ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม/มิถุนายน 2557) - ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิชาการเกษตร Thri Rgriculturrl Reserrh Journal [วารสาร].
ชื่อผู้แต่ง อมรา ชินภูติ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ว
ฉบับที่ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (มกราคม/เมษายน 2554) - ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน/ธันวาคม 2554)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (13 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิชาการเกษตร Thri Rgriculturrl Reserrh Journal [วารสาร].
ชื่อผู้แต่ง อมรา ชินภูติ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 005 ก-ว
ฉบับที่ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (มกราคม/เมษายน 2555) - ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม/สิงหาคม 2555)
วันที่สร้างตัวเล่ม 25 ก.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: อยู่บนชั้น (13 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?