ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 141 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
ชื่อผู้แต่ง บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ บ43ก 2563
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2564

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
ชื่อผู้แต่ง นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 346.066 น15ห 2562
วันที่สร้าง 19 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่ง อภิญญา เลื่อนฉวี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 341 อ16ก 2562
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ = Legal reasoning / ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
ชื่อผู้แต่ง ภูมินทร์ บุตรอินทร์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 340.11 ภ416ก 2562
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับความเท็จ การปลอมและการแปลง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 345.0263 ส16ค 2562
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คดีจ้างทำของ / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 346.074 ส16ค 2563
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย / ธีรยุทธ ปักษา.
ชื่อผู้แต่ง ธีรยุทธ ปักษา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 346.08 ธ37ค 2562
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำอธิบายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด / ภูมิ โชคเหมาะ.
ชื่อผู้แต่ง ภูมิ โชคเหมาะ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 346.096 ภ416ค 2562
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักพื้นฐานของกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศและการดำเนินการลงทุนระหว่างประเทศ = Fundamentals of international investment law and the making of international investments / นาถนิรันดร์ จันทร์งาม.
ชื่อผู้แต่ง นาถนิรันดร์ จันทร์งาม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 343.087 น24ห 2562
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หลักและคำพิพากษา : กฏหมายลักษณะพยานหลักฐานคดีแพ่ง/คดีอาญา = Legal principle and judgments / สหรัฐ กิติ ศุภการ.
ชื่อผู้แต่ง สหรัฐ กิติ ศุภการ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 347.06 ส19ห 2563
วันที่สร้าง 18 ม.ค. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?