ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 24 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติ จราจรทางบก ฉบับสมบูรณ์ / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
ชื่อผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ ก 343.0946 ฝ26พ 2562
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระหว่างทางกลับบ้าน = The road home / อังคาร จันทาทิพย์.
ชื่อผู้แต่ง อังคาร จันทาทิพย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 895.911 อ112ร 2563
วันที่สร้าง 22 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (5 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในบริบทมรดกโลกทางธรรมชาติ : กรณีศึกษาป่าสงวนแห่งชาติหินหนามหน่อเมืองบัวละพา แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาลาว / สีสมพร สุดทิจัก.
ชื่อผู้แต่ง สีสมพร สุดทิจัก.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ 915.9304 ส38ก 2563
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านโดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมอื แบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / บุญยงค์ ตาลวิลาส.
ชื่อผู้แต่ง บุญยงค์ ตาลวิลาส.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ 510 บ43ก 2562
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคดิ การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / อรรถพล สุนทรพงศ์.
ชื่อผู้แต่ง อรรถพล สุนทรพงศ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ 959.9593 อ17ก 2563
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคอมพิวเตอร์โดยการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับเทคนิค Jigsaw ที่ส่งผลต่อการแก้ปัญหาวินัยในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / หิรัญทรัพย์ เพียเสนา.
ชื่อผู้แต่ง หิรัญทรัพย์ เพียเสนา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ 006.68 ห37ก 2562
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาจังหวัดนครพนมเมืองชายแดน สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ / วาฤทธิ์ กุลบุตร.
ชื่อผู้แต่ง วาฤทธิ์ กุลบุตร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ 337.593 ว24ข 2563
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในจังหวัดนครพนม / วชิระ พลพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่ง วชิระ พลพิทักษ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ 370.1593 ว12ข 2563
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / รัชพล จอมไตรคุป.
ชื่อผู้แต่ง รัชพล จอมไตรคุป.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ 370.1593 ร112ม 2563
วันที่สร้าง 21 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E)ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ / เอกพจน์ เศษฤทธิ์.
ชื่อผู้แต่ง เอกพจน์ เศษฤทธิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ วจ 541.24 อ51ก 2562
วันที่สร้าง 14 ต.ค. 2563
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?