ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 38 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการขั้นสูง : เอกสารประกอบการสอน = Advanced management / สุพิศาล ภักดีนฤนาถ.
ชื่อผู้แต่ง สุพิศาล ภักดีนฤนาถ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 658 ส46ก 2563
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารการบริการสาธารณะผู้สูงอายุในประเทศไทย = Public Services Administration for the Elderly in Thailand / สุกัญญา เอมอิ่มธรรม.
ชื่อผู้แต่ง สุกัญญา เอมอิ่มธรรม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 305.26 ส41ก 2563
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชลัญจกร ราชภัฏสัญลักษณ์ / อัญชลี อติแพทย์.
ชื่อผู้แต่ง อัญชลี อติแพทย์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 929.9 อ113พ 2563
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (3 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องขั้นสูง / เมธา วรรณพัฒน์.
ชื่อผู้แต่ง เมธา วรรณพัฒน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 636.2085 ม54ภ 2563
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Interdisciplinary research review [Journal]
ชื่อผู้แต่ง Yongyudh Vajaradul
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 009 ภ-อ
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Interdisciplinary research review [Journal]
ชื่อผู้แต่ง Yongyudh Vajaradul
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 009 ภ-อ
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง Interdisciplinary research review [Journal]
ชื่อผู้แต่ง Yungyudh Vajaradul.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 009 ภ-อ
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น = Community and local self governance / โกวิทย์ พวงงาม.
ชื่อผู้แต่ง โกวิทย์ พวงงาม.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 307.14 ก87ก 2562
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย / วรรณิษา หาคูณ, จิตรา ชนะกุล และ เยาวนุช ทานาม.
ชื่อผู้แต่ง วรรณิษา หาคูณ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 372.21 ว17ก 2563
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร = Journal of Educational Administration and Leadership [วารสาร]
ชื่อผู้แต่ง ไชยา ภาวะบุตร.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขหมู่ 013 ก-ก
วันที่สร้าง 05 เม.ย. 2564
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?