ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 พบ 98 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การสร้างสำนึกพลเมือง / ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่ง ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 172.1 ศ46ก 2558
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทักษะ 7C ของครู 4.0 / พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ชื่อผู้แต่ง พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 371.1 พ36ท 2560
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง นมแม่ นมแท้ นมผง นมเทียม / กิตติ กันภัย.
ชื่อผู้แต่ง กิตติ กันภัย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 641.302 ก34น 2558
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประเพณี พิธีกรรม การทำนาโบราณล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.
ชื่อผู้แต่ง สนั่น ธรรมธิ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 390 ส15ป 2556
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประเพณีสำคัญล้านนา / สนั่น ธรรมธ.
ชื่อผู้แต่ง สนั่น ธรรมธิ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 394.6 ส15ป 2556
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย / ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ.
ชื่อผู้แต่ง ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 923.1593 ป17ส 2558
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โพธิปักขิยธรรม ธรรมสูงสุด แห่งความรู้แจ้ง 37 ประการ / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่ง พุทธทาสภิกขุ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 294.3013 พ44พ 2559
วันที่สร้าง 23 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การลงทุนในตราสารทุน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
ชื่อผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 332.63 ต17ก
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การลงทุนในตราสารทุน / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
ชื่อผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ 332.63 ต17ก2560
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ / ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ SET 332.632 ต17ก 2559.
วันที่สร้าง 21 มิ.ย. 2560
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (2 เล่ม)

12345678910
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?