ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 150 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 107 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ อ 353.77 ก17ห 2561
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แบบมืออาชีพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภูมิภัทร กลางโคตร์.
ชื่อผู้แต่ง ภูมิภัทร กลางโคตร์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 370.1593 ภ416ก 2560
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 / กมลชนก ศรีวรรณา.
ชื่อผู้แต่ง กมลชนก ศรีวรรณา.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 306.365 ก16ก 2561
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับการสอนอ่านแบบ PANORAMA เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / นิรมล เหลาสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่ง นิรมล เหลาสิทธิ์.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 495.91 น37ก 2560
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโดยประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 / นันทา บุรีแสง.
ชื่อผู้แต่ง นันทา บุรีแสง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 371.102 น115ก 2560
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลรัตนพร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร / ภานุวัฒน์ ฝอยทอง.
ชื่อผู้แต่ง ภานุวัฒน์ ฝอยทอง.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 372.72 ภ25ก 2560
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวัฒธรรมการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ / อรรถกร ชัยมูล.
ชื่อผู้แต่ง อรรถกร ชัยมูล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 370.1593 อ17ก 2561
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำครูและประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 / นิรมล เตชณัชถิรกุล.
ชื่อผู้แต่ง นิรมล เตชณัชถิรกุล.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 371.201 น37ก 2561
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 / วาทิตยา ราชภักดี.
ชื่อผู้แต่ง วาทิตยา ราชภักดี.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 370.1593 ว24ป 2561
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สภาพ ปัญหา และผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร / กมลรัตน์ ธิราวรรณ.
ชื่อผู้แต่ง กมลรัตน์ ธิราวรรณ.
ห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขหมู่ วจ 507 ก16ส 2561
วันที่สร้าง 21 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานะ: กำลังซ่อม (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?