สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2561 จำนวน 160 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 คู่มือการใช้กระดาษเพื่อการหีบห่อ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.). 61
2 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษษปัญหาสารเสพติด / อาภา ศิริวงค์ ณ อยุธยา. 52
3 การพัฒนาชุดการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรมส่วนหน้า /จิราภรณ์ มาตังคะ. 43
4 ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณจงกลนี จันทรสาขา / ประเทียม ชลทรัพย์. 43
5 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมของพระสงฆ์ / พินิจ ลาภธนานนท์. 43
6 การใช้บริการโต๊ะบิแดในการสร้างเสริมสุขภาพของสตรีมุสลิมในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด. 43
7 พุทธศาสนาเชิงปฏิบัติของคนไทยอีสาน : ศาสนาในความเป็นภูมิภาค = Practical Buddhism among the Thai-Lao : Religion in the Making of a Region / ยูคิโอะ ฮายาชิ ; แปลและเรียบเรียงโดย พินิจ ลาภธนานนท์. 34
8 ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ / ประเทียม ชลทรัพย์. 34
9 ทำเนียบเจ้าอาวาสกรุงเทพมหานคร / ปราจิน เอี่ยมลำเนา. 34
10 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานกับความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร = A Study of the Relationship Between work Achievment Motivation and Administrative Achievement of Primary School Administrators Under The office of Provincial Primary Education Sakon Nakhon / สุเนตร์ หัสขันธ์. 34
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?